Montessorischool Apollo

 

Montessorischool Apollo Leiden is een sprankelende montessorischool. We bieden montessoriopvoeding en -onderwijs dat aansluit bij de leer- en ontwikkelbehoefte van elk kind. Verscholen tussen het groen leren de kinderen hier te werken in vrijheid in gebondenheid, met ruimte voor ieders talent.

Ieder kind ontwikkelt een toenemende verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander.

 

Montessorischool Apollo is een openbare school die werkt volgens de onderwijs- en opvoedingsprincipes van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Over onze visie kunt u meer lezenonder de knop Home > visie.

Wij zijn erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). 

 

Geschiedenis

De school is begonnen als traditionele lagere school waar de kleuterschool later bijgekomen is. In 1983 heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen in Leiden een openbare Montessorischool te openen en zo is, in samenwerking met ouders en het onderwijsteam, de school omgebouwd tot een, door de Nederlandse Montessori Vereniging, erkende montessorischool.

Het gebouw heeft een eigen speellokaal en voor kinderen van de middenbouw en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de gymzaal gelegen aan de Bachstraat.

Er zijn 10 groepslokalen, een teamkamer, een keuken, twee directie/IB ruimten en een RT ruimte. De school beschikt over een prachtige schooltuin.

De afgelopen jaren hebben er meerdere verbouwingen plaats gehad. Ons gebouw is op vele punten aangepast en afgestemd op ons montessorionderwijs. We beschikken nu over een ruim documentatiecentrum, meerdere werkplekken waar kinderen individueel kunnen werken in en buiten de groep, een uitnodigende hoofdingang en een groen schoolplein met tuin dat deel uitmaakt van de leeromgeving.

 

Openbaar

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Openbaar onderwijs wil zeggen dat de school niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging les geeft. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. Als openbare school willen we een gemeenschap zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en waar aandacht geschonken wordt aan waarden en normen als respectvol met elkaar omgaan en begrip leren opbrengen voor wat een ander ten diepste beweegt. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.         

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren