Ouderraad

 

Montessorischool Apollo wil door middel van ouderparticipatie de samenwerking versterken tussen

ouders en school. In overleg met de voorzitters van de MR, OR en EVC is gekozen voor een

ouderparticipatiemodel, dat ouders uitnodigt om hand- en spandiensten te verrichten voor de school.

Door de inrichting van diverse thema-commissies blijft de belasting voor ouders op jaarbasis beperkt en

kan elke ouder kiezen voor een activiteit die past bij haar/zijn interesse, kennis of vaardigheden. In iedere commissie zit ook minimaal een teamlid.

De volgende commissies zijn inmiddels aanwezig:

· Evenementencommissie (EVC)

· Docu commissie

· Leeshulp commissie

· Luizencommissie

· PR en communicatiecommissie

· Sport en spelcommissie

· Tuincommissie

· Verkeerscommissie

De voorzitters van de commissies vormen samen de ouderraad (OR). De ouderraad heeft tot doel om de aanwezige commissies verder vorm te geven en de onderlinge samenwerking te bevorderen. De ouderraad komt ongeveer 3x per jaar bij elkaar. Minimaal 1x per jaar vergadert de ouderraad samen met de voorzitter van de MR en de directie (OR+) over de jaarplannen, de begrotingen en de realisatie van gestelde doelen.

Ook zullen de voorzitters de commissies indien nodig aanvullen met enthousiaste ouders. Ouders van school die aan willen sluiten bij een commissie, kunnen ook zelf één van de commissieleden opzoeken via SchouderCom.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren