Onderbouw

 

Montessorimateriaal OBBij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsdomeinen aan bod. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnend rekenen, expressievakken, het omgaan met elkaar, het ontwikkelen van een werkhouding en leren wat vrijheid in gebondenheid betekent (te denken daarbij valt aan plannen en werken aan een opdracht). Het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren de kinderen binnen en buiten een heleboel.

De taalontwikkeling wordt de hele dag gestimuleerd. In de kring, samen met een ander kind of individueel met de leid(st)er breiden kinderen in deze periode hun woordenschat en taalgevoel enorm uit. Ook komen kinderen steeds meer in aanraking met de geletterde wereld. Door lesjes met de schuurpapieren letters ontluikt een stevige basis voor het verdere lezen en spellen. Als het kind enige letters beheerst, vormt het met behulp van de letterdozen woordjes en vervolgens zinnen. Aan de kinderen met een taalachterstand bieden wij speciale zorg. Deze kinderen worden ondersteund door onze VVE tutor en krijgen wekelijks extra taaloefeningen om het taalbegrip zo groot mogelijk te laten worden.

Met de concrete montessorirekenmaterialen krijgen de kinderen al handelend inzicht in allerlei rekenbegrippen, de telrij en de betekenis van kleine en grote getallen. Sommige kinderen komen al tot het maken van eenvoudige bewerkingen als optellen, splitsen en vermenigvuldigen.

Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal stelt hoge eisen aan het organisatorische vermogen van het jonge kind: het leert voorbereiden, indelen, overzien en afmaken. Ook het werkje en de omgeving opruimen is een vaardigheid die veel aandacht krijgt in de onderbouwperiode.

De kinderen krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en belangstelling te werken. Door middel van individuele en groepslesjes met het huishoudelijke materiaal en lesjes in omgangsvormen, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor zichzelf, de anderen en hun omgeving. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gym-, spel en danslessen. De onderbouwgroepen zijn wekelijks in het speellokaal te vinden. Voor het ontwikkelen van de fijne motoriek is een scala aan hulpmiddelen in de kasten te vinden. Hiermee wordt de hand voorbereid op het latere schrijven.

Met de lesjes en werkjes uit de kosmische kast ontwikkelen kleuters inzicht in tijd en ruimte, in samenhang tussen fenomenen als seizoenen, kringlopen en andere natuur(kundige)verschijnselen. Het ruime aanbod en onderwijs in expressie-activiteiten maakt dat kleuters zich op allerlei manieren leren uiten en presenteren. Kinderen in deze leeftijd willen en mogen veel ontdekken, maar hebben ook behoefte aan duidelijke afspraken, rituelen en regels.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren