Kernwaarden

 

Als school gaan we ervan uit dat alle kwaliteiten al in een kind aanwezig zijn, maar erop wachten om ontwikkeld te worden. Montessorischool Apollo stimuleert een onderzoekende houding. Het pedagogische en didactisch concept van Maria Montessori is erop gericht kinderen op te voeden tot wereldburgers die zich verantwoordelijk tonen voor de samenleving waar je deel van uit maakt. Montessorischool Apollo streeft ernaar kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden die aansluiten bij hun talenten. De ouders zijn daarbij onze partner. Door de dialoog die hierdoor ontstaat, ontwikkelt het kind maximaal. Montessorischool Apollo stimuleert een onderzoekende houding. Opvoeding en onderwijs moeten investeren in mensen en in de toekomstige samenleving die deze mensen zullen vormen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van ieder kind/jongere. De visie van Maria Montessori is erop gericht kinderen op te voeden tot wereldburgers die zich verantwoordelijk tonen voor de samenleving waar je deel van uit maakt.

  • Vertrouwen: vanuit vertrouwen in ieders kunnen, stimuleren we ontwikkeling van zowel het kind als ook de volwassene. Vanuit vertrouwen kan het kind ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Zo komt een kind tot leren, werken en leven. 

  • Kwaliteit: we bieden kwalitatief en eigentijds montessori onderwijs dat kinderen voorbereidt op de eisen van de snel veranderende samenleving waar zij deel van uit maken. De nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden die hen voorbereiden op hun rol als burger van de toekomst. Deze vaardigheden zijn o.a.:  samenwerken, kritisch denken, communiceren, creativiteit en probleemoplossend vermogen. 

  • Verbinding: we voelen en tonen ons verbonden met elkaar en nemen daarin onze verantwoordelijkheid: voor ons denken en handelen in de samenleving waar we onderdeel van zijn. We staan als school in verbinding met de regio, de wijk, de ouder en het kind. De kracht van ons onderwijs ligt in de wisselwerking van ouder, kind en de leid(st)er.

Leidende principes

 

Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering. Onze streefbeelden, ofwel leidende principes zijn:

  • talentontwikkeling

  • innovatie

  • eigenaarschap

Deze passen binnen de leidende principes vanuit het bestuur  van PROOLeiden en laten zien hoe wij werken.
De dynamiek tussen kinderen van verschillende leeftijden en de dynamiek van het team dat mét en van elkaar leert, is één van de grootste krachten van Montessorischool Apollo. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren