Inhoud van ons onderwijs

 

Op onze school gebruiken we de montessorimaterialen en daar waar nodig onderdelen uit eigentijdse methodes. Het gehele aanbod per vakgebied is op een zodanige manier ingericht dat het voldoet aan de kerndoelen. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van observatietechnieken, reflectiegesprekken, methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen.

We bieden een rijk gevarieerde voorbereide omgeving waar verschillende leeractiviteiten mogelijk zijn. We zetten in op de talentontwikkeling van ieder kind.

Het werken aan de vaardigheden voor de toekomst. 21st century skills met focus op samenwerken, ICT gebruik en probleemoplossend denken zien wij als een basis binnen ons onderwijsaanbod.

 

Ontwikkelingsmateriaal

Het door Maria Montessori ontwikkelde materiaal werd door haar ontwikkelingsmateriaal genoemd. De kinderen werken met behulp van het materiaal aan hun eigen ontwikkeling. Het materiaal vormt een belangrijk onderdeel van de 'voorbereide omgeving'. Het materiaal dient als hulpmiddel voor kind en leid(st)er. De kinderen ervaren dat een handeling gevolgd wordt door inzicht en kennis. Het kind kan zelf bepalen of het materiaal nodig heeft. Montessori's bekende zegswijze ‘Help mij het zelf te doen’ illustreert de functie van het materiaal. Montessorimateriaal moet aan bepaalde eisen voldoen om montessorimateriaal te mogen heten. Deze eisen zijn onder meer dat het materiaal er aantrekkelijk uit ziet, dat het een zelf controlerend karakter heeft en dat het de mogelijkheid biedt het kind steeds ingewikkeldere handelingen te laten verrichten. Datgene waar het materiaal de aandacht op vestigt, moet duidelijk naar voren komen; dit wordt ook wel 'de isolatie van de eigenschap' genoemd. Mede door het gebruik van het materiaal, verwerven de kinderen in de loop van hun ontwikkeling een grote mate van zelfstandigheid.

 

Ontwikkelingsgebieden

De omgeving van de kinderen is zo ingericht dat een zo breed mogelijke ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is. Wij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:

  • perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid)
  • waarneming
  • motoriek
  • taal en lezen
  • rekenen en wiskunde (waaronder geometrie en techniek)
  • kennisgebieden (ook wel kosmisch onderwijs genoemd)
  • expressie (waaronder cultuureducatie)

Op onze school gebruiken we de montessorimaterialen en daar waar nodig onderdelen uit eigentijdse methodes. Het gehele aanbod per ontwikkelgebied is op een zodanige manier ingericht dat het voldoet aan de kerndoelen. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van observatietechnieken, reflectiegesprekken, methodeonafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.

We bieden een rijk gevarieerde voorbereide omgeving waar verschillende leeractiviteiten mogelijk zijn. We zetten in op de talentontwikkeling van ieder kind.

Het werken aan de vaardigheden voor de toekomst. 21st century skills met focus op samenwerken, ICT gebruik en probleemoplossend denken zien wij als een basis binnen ons onderwijsaanbod.

Onze wijze van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen, is veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn voor ons het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen evenzeer belangrijke leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos, waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, kenmerkt ons als echte montessorischool. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed. Ons onderwijs voldoet aan de wettelijke eisen die door het ministerie gesteld worden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren