Nieuwe ouders

 

Onze montessorischool staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. Om een beeld te krijgen van onze school en het onderwijs kunnen nieuwe ouders een kijkje nemen op de website en de schoolgids lezen. Vervolgens kunt u een afspraak maken met de directeur om een informatieochtend bij te wonen, een gesprek en een rondleiding door de school. Bij een informatie ochtend, inclusief rondleiding, zijn bij ons meerdere ouderparen tegelijk aanwezig. De ervaring leert namelijk dat er bij ouders veel vragen zijn en dat u elkaar daarbij kunt aanvullen. Dat levert dus meer informatie op die goed kan helpen bij het nemen van een belangrijke beslissing. Vanwege de rust in de school is het niet de bedoeling dat u uw kind(eren) tijdens deze ochtend meebrengt. De informatieochtenden worden per periode ingepland. 

 

Rondleiding onder schooltijd

U krijgt een indruk van de sfeer op de school, u kunt kennismaken met onze prachtige groene schooltuin en het buitenonderwijs en ontmoet enkele teamleden. Ik zal u de kern van ons montessorionderwijs vertellen en natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Ook nemen we een kort kijkje in de bouw waar u belangstelling voor heeft, voor de meeste ouders is dat de onderbouw.

 

Informatieochtenden (steeds van 9:00 uur tot 10:00 uur):

  • in dit schooljaar geen geplande data meer. U kunt wel het formulier invullen (klik de link hieronder), dan nemen we na de zomervakantie contact met u op.

U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend met rondleiding via dit formulier.

Is geen van de data voor u mogelijk? Houd dan deze pagina in de gaten, er worden regelmatig nieuwe data toegevoegd. 

 

De instroom van 4-jarigen

Kinderen die nieuw bij ons op school komen beginnen met een wenperiode. Ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag wordt er met u contact opgenomen door de leid(st)er. U wordt, samen met uw kind, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek bespreekt de leid(st)er de meest recente praktische informatie over de gang van zaken op school en worden er afspraken gemaakt over de wenperiode.

Na de 4e verjaardag mag uw kind iedere dag naar school komen. De eerste twee weken stellen we voor dat er nog geen middagen meegedraaid worden. In onderling overleg worden de schooltijden uitgebreid om na twee weken net als alle andere kinderen van de groep volgens rooster aanwezig te zijn. In de praktijk blijkt dat de allerjongsten nog af en toe een paar uurtjes per week nodig hebben om alle indrukken te verwerken, de wet staat dit ook toe. Dit regelt u verder met de leid(st)er.

Na ongeveer zes weken krijgt u van de leid(st)er een weerslag van het beeld welke zij heeft van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leid(st)er. Doel is om samen te kijken hoe de start geweest is en of ons beeld over uw kind overeenkomt met uw beeld.

Wij willen u erop attenderen dat uw kind (overdag) zindelijk dient te zijn zodra het de basisschool gaat bezoeken.

 

Neveninstromers

Neveninstromers zijn kinderen die al op een andere basisschool zitten, maar die bij ons aangemeld worden vanwege verhuizing of omdat ouders alsnog de keus hebben laten vallen op onze school.

Boven bestuurlijk is er met alle scholen in Leiden en omstreken de afspraak gemaakt dat schoolwisselingen gedurende het schooljaar vermeden moeten worden. In geval van verhuizing zal dat niet altijd mogelijk zijn.

Om te zorgen dat een overstap naar onze school een goede kans van slagen heeft, volgen wij een zorgvuldige procedure:

 

Oriƫntatie

Ouders kunnen zich te allen tijde vrijblijvend oriƫnteren op een andere basisschool. Zij kunnen het informatiepakket opvragen, de website lezen en een gesprek met rondleiding aanvragen.

Na deze fase van kennismaking verwijzen wij de ouders eerst terug naar de directie van de huidige school van hun kind met het doel de verschillen, de eventuele problemen en mogelijke oplossingen te bespreken. Mocht de uitkomst van dit gesprek toch een overstap naar een andere school zijn, dan gaan wij in gesprek met de directie en de interne begeleider van de school van herkomst. Ook in het geval van een verhuizing gaan wij in gesprek met de directie van de school van herkomst. In het geval dat er op de huidige school (extern) onderzoek is geadviseerd, is aangevraagd of wordt uitgevoerd, zullen wij eerst deze uitkomsten afwachten.

De voorliggende informatie wordt vervolgens intern besproken in ons zorgteam. In het geval dat wij het belang van de overstap onderschrijven en succes hiervan verwachten, gaan we in principe over tot plaatsing en verder met de procedure van toelating.

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een specifieke problematiek zullen wij alleen verder gaan met de procedure tot toelating, wanneer dit voor het betreffende kind een goede oplossing is en wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Daarbij kijken wij ook naar de mogelijkheden en behoeften van de reeds aanwezige kinderen. Indien wij niet kunnen voldoen aan deze behoeften, moet er naar een andere oplossing gezocht worden.

 

Afstemming

Ons montessorionderwijs verschilt van het reguliere onderwijs. Het is het voor kinderen (en ouders) die niet opgegroeid zijn binnen een Montessorisetting een nieuwe, onwennige omgeving. De overstap zal dan ook de nodige aanpassing van het kind en de ouders vragen. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. We zien kinderen die als van nature hun draai hier snel vinden, maar we zien ook kinderen die daar wat meer moeite mee hebben. Om in te kunnen schatten wat een kind nodig heeft om hier te wennen en te komen tot actief leren, nodigen we het kind uit enkele dagen mee te draaien in de groep. De intern begeleider en de leid(st)er zullen gedurende deze tijd het kind zorgvuldig observeren en eventueel toetsen om het niveau van werken en functioneren te bepalen.

 

Plaatsing

Daarna evalueert de intern begeleider met de leid(st)er de resultaten en adviseert zij de directie. Met de ouders wordt besproken wat het kind nodig heeft en welke begeleiding de school hierin kan bieden. Slechts in een enkel geval komen we in dit stadium tot de conclusie dat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om het kind goed te begeleiden. In dat geval zal de plaatsing niet in het belang van het kind zijn en zullen wij hiertoe dan ook niet overgaan.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren